Uwaga! Nowy numer telefonu do akcji ZUD

Informujemy, że zmianie uległ numer telefonu do dyżurnego obsługującego „Akcję Zima”.

Obecny numer telefonu: 731 152 908

 

Wybudowano zatoki parkingowe przy drodze do Jugowa

Przy drodze powiatowej nr 3016D powstały nowe zatoki parkingowe wykonane w ramach zadania: „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – Udostępnianie terenów turystycznych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo w pasie drogi powiatowej nr 3016D na odcinku Kamionki – Przełęcz Jugowska”.

Inwestycja objęła wykonanie parkingów, odmulenie i pogłębienie stawu, remont murów oporowych potoków w obrębie drogi oraz naprawę rowów przydrożnych.

Wartości zadania wyniosła 414 tys. zł, natomiast Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza” z Dzierżoniowa.

Było to jedno z trzech zadań projektu, którego łączna wartości ma wynieść 3,2 mln zł i w 85 procentach być współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Środki na jego realizację pozyskało Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w partnerstwie z Powiatem Dzierżoniowskim i Gminą Pieszyce.

przelecz-parkingi-2  przelecz-parkingi-8

 

WPROWADZONO OBJAZD W PIŁAWIE DOLNEJ

Informujemy, że w związku z kolizją sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą infrastrukturą m.in. siecią wodociągową w drodze powiatowej nr 3017D prowadzącej z Piławy Dolnej do Bielawy, powstałą podczas realizacji inwestycji: „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie” zamknięto dla ruchu ul. Bielawską od nr 17 do nr 10.

W związku z czym w dniach 19-27.11.2018r. wprowadzono objazd ul. Bielawską od nr 9a do nr 14a.

 

Nowy chodnik na odcinku Bielawa - Józefówek

 

Zakończono prace związane z budową chodnika przy drodze powiatowej 3006D Bielawa - Józefówek.

Prace prowadzone były na długości 550 m, a ich zakres obejmował również budowę ścieku ulicznego przykrawężnikowego, montaż wpustów ulicznych, budowę przykanalików wraz z umocnieniem skarp, odtworzenie rowów oraz przebudowę zjazdów.

Wykonawcą robót było P.W. „BAZA” Jacek Jawny z Dzierżoniowa.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 330 tys. zł.

1 2

 

Nowy chodnik w Ostroszowicach

Zakończyła się budowa chodnika w Ostroszowicach. W ramach inwestycji przy drodze powiatowej nr 3006D wybudowano chodnik na odcinku 240 mb – od mostu do ul. Bielawskiej 35. Zakres prac objął też przebudowę nawierzchni zjazdów, budowę schodów, wykonanie pasów zieleni, budowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz montaż studni rewizyjnych.

Koszt inwestycji wyniósł 209 tys. zł. Wykonawcą była Firma Brukarstwo, Budowa, Remont Dróg i Ulic, Oznakowanie Pionowe i Poziome z Dzierżoniowa. Gmina Dzierżoniów wsparła inwestycję kwotą 115 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu.

 

chodnikOstroszowice-2 chodnikOstroszowice-4