Nowy chodnik na odcinku Bielawa - Józefówek

 

Zakończono prace związane z budową chodnika przy drodze powiatowej 3006D Bielawa - Józefówek.

Prace prowadzone były na długości 550 m, a ich zakres obejmował również budowę ścieku ulicznego przykrawężnikowego, montaż wpustów ulicznych, budowę przykanalików wraz z umocnieniem skarp, odtworzenie rowów oraz przebudowę zjazdów.

Wykonawcą robót było P.W. „BAZA” Jacek Jawny z Dzierżoniowa.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 330 tys. zł.

1 2

 

WPROWADZONO OBJAZD W PIŁAWIE DOLNEJ

Informujemy, że w związku z kolizją sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą infrastrukturą m.in. siecią wodociągową w drodze powiatowej nr 3017D prowadzącej z Piławy Dolnej do Bielawy, powstałą podczas realizacji inwestycji: „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie” zamknięto dla ruchu ul. Bielawską od nr 17 do nr 10.

W związku z czym w dniach 19-27.11.2018r. wprowadzono objazd ul. Bielawską od nr 9a do nr 14a.

 

WPROWADZONO OGRANICZENIE TONAŻU NA MOŚCIE W PISKORZOWIE

Informujemy, że ze względu na zły stan techniczny obiektu mostowego nr JNI 01008114 w pasie drogi powiatowej nr 2877D w miejscowości Piskorzów od dnia 01.11.2018 r. wprowadzono w trybie awaryjnym zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 ton.

Ograniczenie tonażu przewidziane jest do momentu wykonania dokumentacji projektowej oraz zrealizowania przebudowy obiektu mostowego.

 

Nowy chodnik w Ostroszowicach

Zakończyła się budowa chodnika w Ostroszowicach. W ramach inwestycji przy drodze powiatowej nr 3006D wybudowano chodnik na odcinku 240 mb – od mostu do ul. Bielawskiej 35. Zakres prac objął też przebudowę nawierzchni zjazdów, budowę schodów, wykonanie pasów zieleni, budowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz montaż studni rewizyjnych.

Koszt inwestycji wyniósł 209 tys. zł. Wykonawcą była Firma Brukarstwo, Budowa, Remont Dróg i Ulic, Oznakowanie Pionowe i Poziome z Dzierżoniowa. Gmina Dzierżoniów wsparła inwestycję kwotą 115 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu.

 

chodnikOstroszowice-2 chodnikOstroszowice-4

 

Droga we Włókach i Tuszynie przebudowana

Zakończyła się realizacja inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 3009D w Włókach i Tuszynie.

Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji obejmował w szczególności: przebudowę, w tym poszerzenie, nawierzchni jezdni na odcinku o długości 1716 mb, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę hybrydowego doświetlenia przejścia dla pieszych, budowę przepustów, chodników, zjazdów, peronów autobusowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawcą robót było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. o.o.

Koszt prac wyniósł ponad 4,3 mln zł. Na realizację inwestycji Powiat Dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 50% w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

droga-Wloki-Tuszyn-2 droga-Wloki-Tuszyn-6