Zmodernizowano drogę na odcinku Łagiewniki – Sienice

 

logo PROW

Zakończono przebudowę drogi powiatowej 3022D na długości 3315 m. Odbyło się to w ramach realizacji drugiej część inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3024D i 3022D poprawiająca komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8”.

Zakres prac obejmował w szczególności: przebudowę nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, oczyszczenie, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, wybudowanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ustawienie krawężników oraz obrzeży, przebudowę istniejących przepustów pod drogą.

W ramach pierwszego etapu przebudowana została droga na odcinku Sienice – Wilków Wielki na długości 2597 m.

Wykonawcą robót II części zadania była firma SKANSKA S.A. z Wrocławia, a ich koszt wyniósł ponad 2,3 mln złotych.

Natomiast całkowity koszt dwuetapowej inwestycji wyniósł blisko 3,7 mln, z czego prawie 2,4 mln współfinansowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

droga-sienice-lagiewniki-1-1 droga-sienice-lagiewniki-4-1

 

Nowa nawierzchnia na drodze Jaźwina – Kiełczyn

Droga powiatowa nr 2878D Jaźwina – Kiełczyn została zmodernizowana na odcinku 450 m.

Zakres robót inwestycji obejmował w szczególności: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, skropienie międzywarstwowe, wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie siatki antyspękaniowej, ułożenie warstwy wiążącej z batonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej mineralno – asfaltowej SMA, mechaniczną ścinkę poboczy i uzupełnienie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego, ustawienie słupków hektometrowych oraz lustra drogowego.

Wykonawcą prac było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świdnicy, a ich koszt wyniósł ponad 260 tys. zł.

 

 

1 2    2 2

 

Wyremontowano most w Ligocie Wielkiej

Rozpoczęte w połowie listopada br. prace remontowe mostu w Ligocie Wielkiej dobiegły końca. Odbiór techniczny wyremontowanego obiektu dokonany został 15 grudnia br.

Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, odsłonięcie tylnej ściany przyczółków, usunięcie namułu, naprawę kamiennych elementów konstrukcyjnych, zbrojenie betonu stalą, odtworzenie płyty pomostowej, wykonanie nowych ścianek żwirowych, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych, wykonanie izolacji płyty pomostowej i dylatacji, umocnienie skarp.

Koszt remontu wyniósł blisko 60 tys. zł.

Wykonawcą robót była firma Usługi Budowlano – Remontowe „SOTPOL” Zenon Sotoła, Kamieniec Ząbkowicki.

 

WP 20171215 12 03 33 Pro

 

Utrudnienia w ruchu na DP 3004D w Piławie Górej

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 kwietnia 2018 roku w ciągu drogi powiatowej nr 3004D (ul. Piastowska) w Piławie Górnej na odcinku od ul. Wąskiej w kierunku ul. Budowlanych mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu drogowym w związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana sieci gazowej wraz z przyłączami w ciągu drogi powiatowej nr 3004D”.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest przez Polską Spółkę Gazownictwa. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Jumar, ul. Andersa 6c/3, 58-200 Dzierżoniów.

Terminy oraz lokalizacja utrudnień w ruchu na ul. Piastowskiej:
 
• 04.04.– 30.04.2018r. (od ul. Wąskiej do ul. Kościuszki)
01.05. – 31.05.2018r. (od ul. Kościuszki do ul. Osiedlowej)
• 01.06. – 17.06.2018r. (od ul. Osiedlowej do ul. Budowlanych)
 
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 17.06.2018r.
 

Nowe chodniki w Mościsku i Owieśnie

Zakończono budowy chodników przy drogach powiatowych nr 2904D w Mościsku i 3008D w Owieśnie.

Chodnik w Mościsku wykonany został na długości 95 mb, natomiast chodnik w Owieśnie na długości 50 mb. Zakres wykonanych robót obejmował: korytowanie, wymianę krawężników, ułożenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej.

Inwestycje realizowane były w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim, w imieniu którego funkcję inwestora pełnił Zarząd Dróg Powiatowych, a Gminą Dzierżoniów.

Chodnik w Mościsku

MOŚCISKO chodnik

Chodnik w Owieśnie

OWIESNO chodnik