Zamknięta droga dla ciężarówek na odcinku Harrachov - Tanvald

W związku z wiadomością otrzymaną od Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Wspólna Placówka w Kudowie Zdroju, informujemy iż Policja z Republiki Czeskiej z uwagi na warunki atmosferyczne, podjęła decyzję o zamknięciu drogi dla pojazdów powyżej 3,5t na trasie Tanvald – Harrachov, droga I/10 w dniu 03.01.br. od godz.7:00.

Zalecaną trasą alternatywną jest przejście graniczne Hrảdek nad Nisou na drodze I/35.

Zakaz przejazdu przedmiotową trasą nie dotyczy samochodów osobowych i autobusów.

 

Wyremontowano most w Ligocie Wielkiej

Rozpoczęte w połowie listopada br. prace remontowe mostu w Ligocie Wielkiej dobiegły końca. Odbiór techniczny wyremontowanego obiektu dokonany został 15 grudnia br.

Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, odsłonięcie tylnej ściany przyczółków, usunięcie namułu, naprawę kamiennych elementów konstrukcyjnych, zbrojenie betonu stalą, odtworzenie płyty pomostowej, wykonanie nowych ścianek żwirowych, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych, wykonanie izolacji płyty pomostowej i dylatacji, umocnienie skarp.

Koszt remontu wyniósł blisko 60 tys. zł.

Wykonawcą robót była firma Usługi Budowlano – Remontowe „SOTPOL” Zenon Sotoła, Kamieniec Ząbkowicki.

 

WP 20171215 12 03 33 Pro

 

Wyremontowano przepust drogowy

Przepust drogowy usytuowany w ciągu drogi powiatowej nr 3005D pomiędzy Gilowem a Niemczą został wyremontowany. Odbiór techniczny przedmiotowego obiektu dokonany został w dniu 29 września br. 

Remont obejmował w szczególności: demontaż istniejących balustrad, odtworzenie uszkodzonej ściany czołowej, odtworzenie uszkodzonych spoin, wykonanie nowych gzymsów i odsadzek, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i ułożenie krawężników, montaż barier energochłonnych oraz naprawę uszkodzonej skarpy.

Wykonawcą robót była firma Budownictwo Ogólne Grzegorz Kumiec z Bielawy.

Koszt robót wyniósł blisko 57.400 zł.

1

 

Nowe chodniki w Mościsku i Owieśnie

Zakończono budowy chodników przy drogach powiatowych nr 2904D w Mościsku i 3008D w Owieśnie.

Chodnik w Mościsku wykonany został na długości 95 mb, natomiast chodnik w Owieśnie na długości 50 mb. Zakres wykonanych robót obejmował: korytowanie, wymianę krawężników, ułożenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej.

Inwestycje realizowane były w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim, w imieniu którego funkcję inwestora pełnił Zarząd Dróg Powiatowych, a Gminą Dzierżoniów.

Chodnik w Mościsku

MOŚCISKO chodnik

Chodnik w Owieśnie

OWIESNO chodnik

Przebudowano skrzyżowania w Bratoszowie i Piskorzowie

Dobiegła końca przebudowa skrzyżowań w miejscowościach Bratoszów i Piskorzów, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego. Odbiór techniczny wykonanych robót dokonany został 27 września br.

W ramach inwestycji w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3018D w Bratoszowie z drogą gminną ul. Stawowa przebudowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną, wyremontowano pobocza, oczyszczono i pogłębiono rowy przydrożne oraz wprowadzono nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Natomiast zakres robót przy drodze powiatowej nr 2877D w Piskorzowie na wysokości skrzyżowania z droga gminną na Dorotkę objął przebudowę istniejącego przepustu kamienno - płytowego wraz z umocnieniem wlotu i wylotu oraz oczyszczeniem i pogłębieniem rowu przydrożnego.

Wykonawcą prac, których koszt wyniósł prawie 130.500 zł, była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” Jacek Jawny z Dzierżoniowa.

 Skrzyżowanie w Bratoszowie

bratoszow 11

Przepust w Piskorzowie

piskorzow 2