Nowe chodniki w Mościsku i Owieśnie

Zakończono budowy chodników przy drogach powiatowych nr 2904D w Mościsku i 3008D w Owieśnie.

Chodnik w Mościsku wykonany został na długości 95 mb, natomiast chodnik w Owieśnie na długości 50 mb. Zakres wykonanych robót obejmował: korytowanie, wymianę krawężników, ułożenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej.

Inwestycje realizowane były w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim, w imieniu którego funkcję inwestora pełnił Zarząd Dróg Powiatowych, a Gminą Dzierżoniów.

Chodnik w Mościsku

MOŚCISKO chodnik

Chodnik w Owieśnie

OWIESNO chodnik

Wyremontowano przepust drogowy

Przepust drogowy usytuowany w ciągu drogi powiatowej nr 3005D pomiędzy Gilowem a Niemczą został wyremontowany. Odbiór techniczny przedmiotowego obiektu dokonany został w dniu 29 września br. 

Remont obejmował w szczególności: demontaż istniejących balustrad, odtworzenie uszkodzonej ściany czołowej, odtworzenie uszkodzonych spoin, wykonanie nowych gzymsów i odsadzek, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i ułożenie krawężników, montaż barier energochłonnych oraz naprawę uszkodzonej skarpy.

Wykonawcą robót była firma Budownictwo Ogólne Grzegorz Kumiec z Bielawy.

Koszt robót wyniósł blisko 57.400 zł.

1

 

Droga Wilków Wielki – Sienice przebudowana

logo PROW

W dniu 01 września br. zakończona została I część inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3024D i 3022D poprawiająca komunikację wsi Sienice z droga krajową nr 8” w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na 2 części: Przebudowa drogi 3024D – I część zamówienia, Przebudowa drogi 3022D – II część zamówienia.

Roboty wykonane zostały na odcinku o długości 2 597 mb i obejmowały: przebudowę nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, oczyszczenie, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, przebudowę istniejących przepustów pod drogą.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł nieco ponad 1.38 mln zł. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63%. Prace prowadziło Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora.

sienice 5 sienice 3

 

Przebudowano skrzyżowania w Bratoszowie i Piskorzowie

Dobiegła końca przebudowa skrzyżowań w miejscowościach Bratoszów i Piskorzów, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego. Odbiór techniczny wykonanych robót dokonany został 27 września br.

W ramach inwestycji w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3018D w Bratoszowie z drogą gminną ul. Stawowa przebudowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną, wyremontowano pobocza, oczyszczono i pogłębiono rowy przydrożne oraz wprowadzono nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Natomiast zakres robót przy drodze powiatowej nr 2877D w Piskorzowie na wysokości skrzyżowania z droga gminną na Dorotkę objął przebudowę istniejącego przepustu kamienno - płytowego wraz z umocnieniem wlotu i wylotu oraz oczyszczeniem i pogłębieniem rowu przydrożnego.

Wykonawcą prac, których koszt wyniósł prawie 130.500 zł, była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” Jacek Jawny z Dzierżoniowa.

 Skrzyżowanie w Bratoszowie

bratoszow 11

Przepust w Piskorzowie

piskorzow 2

 

Nowy chodnik w Ligocie Wielkiej

Zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3013D Ligota Wielka. Odbiór techniczny przedmiotowej inwestycji dokonany został w dniu 18 września br.

Zakres robót obejmował w szczególności: budowę chodnika od posesji nr 44 do działki 81, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł blisko 275 tys. zł. Wykonawcą robót była firma Brukarstwo, Budowa, Remont Dróg i Ulic, Oznakowanie Pionowe i Poziome Marian Pocztarek z Dzierżoniowa.

ligota03