Nowe chodniki w Mościsku i Owieśnie

Zakończono budowy chodników przy drogach powiatowych nr 2904D w Mościsku i 3008D w Owieśnie.

Chodnik w Mościsku wykonany został na długości 95 mb, natomiast chodnik w Owieśnie na długości 50 mb. Zakres wykonanych robót obejmował: korytowanie, wymianę krawężników, ułożenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej.

Inwestycje realizowane były w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim, w imieniu którego funkcję inwestora pełnił Zarząd Dróg Powiatowych, a Gminą Dzierżoniów.

Chodnik w Mościsku

MOŚCISKO chodnik

Chodnik w Owieśnie

OWIESNO chodnik