Wyremontowano przepust drogowy

Przepust drogowy usytuowany w ciągu drogi powiatowej nr 3005D pomiędzy Gilowem a Niemczą został wyremontowany. Odbiór techniczny przedmiotowego obiektu dokonany został w dniu 29 września br. 

Remont obejmował w szczególności: demontaż istniejących balustrad, odtworzenie uszkodzonej ściany czołowej, odtworzenie uszkodzonych spoin, wykonanie nowych gzymsów i odsadzek, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i ułożenie krawężników, montaż barier energochłonnych oraz naprawę uszkodzonej skarpy.

Wykonawcą robót była firma Budownictwo Ogólne Grzegorz Kumiec z Bielawy.

Koszt robót wyniósł blisko 57.400 zł.

1